Medlem i Demensföreningen – varför det?

Demensförening Lerum finns för dig som nyligen fått en demenssjukdom. Det är inte ovanligt att hamna i kris när man fått en demensdiagnos. Allt kan kännas nattsvart, många beskriver det som att de hamnat i ett mörkt hål. Det är naturligtvis en sorg att drabbas av svår sjukdom. Det finns dock mycket du kan göra för att påverka ditt liv, och Demensförening Lerum vill vara ditt stöd på vägen. Det kan vara bra om både du och dina närmaste kan tala om det svåra, även utanför familjen. Det kan vara en nära vän och det kan vara någon professionell, såsom kurator eller demenssjuksköterska. Demensföreningen kan och ska inte ersätta professionella kontakter, men vi har ambitionen att vara ett bra komplement. En aktivitet som vi kommer att starta är samtalsgrupp för dig som nyligen fått demensdiagnos. Kontakta någon av oss i styrelsen om du vill delta, eller önskar mera information om samtalsgrupp. Tveka aldrig att kontakta oss om det är något du undrar över eller saknar på vår hemsida.

Demensförening Lerum är till för alla med intresse för demenssjukdom, som är en växande folksjukdom i Sverige och globalt. Det finns mycket samlad kunskap om demenssjukdomarna, men det finns fortfarande mycket okunskap bland oss samhällsmedborgare. Bli medlem, tillsammans kan vi bekämpa stigmat runt demenssjukdomarna!

Evabritt Johansson

Ordförande
När en anhörig drabbas av demens blir livet plötsligt väldigt jobbigt. Både för den sjuka själv och för den anhörige. Plötsligt står man i en situation som är helt ny och osäker. Vad skall jag göra? Hur kan jag möta de nya krav som jag nu oväntat står inför? Vem skall jag vända mig till? Vilka är mina rättigheter? Vem kan hjälpa till?

                     

Det är många frågor som uppstår. Man känner sig kanske lite uppgiven och hjälplös. Hjälp från sjukvård och anhörigstöd kommer inte av sig själv. Jag måste själv agera.

 

Det är här den lokala Demensföreningen kommer in i bilden. Demensföreningen vet vad som behöver göras och kan lämna vederhäftig information om vilka personer i kommunen som är ansvariga, har god kunskap om vilka särskilda boenden som finns, vad som utmärker dessa och vad man kan göra för att påverka processen för att få tillgång till hemtjänst eller tillfälligt och permanent boende.

Medlemskapet innebär att man får uppleva stöd, trygghet och medkänsla i en jobbig situation som är svår att bemästra på egen hand.  Man får tillgång till viktig information som har betydelse för de berörda och som annars kan vara svårt att få tag i.

 

Man får dessutom genom medlemskapet en god möjlighet att nå fram till kommunens beslutsfattare, eftersom vår förenings styrelse här i kommunen har upparbetade kontakter med de styrande. Kommunens företrädare inom såväl politiken som tjänstemannaleden lyssnar oftast på Demensföreningens representanter och respekterar deras väl underbyggda argument.

Demensföreningens representanter har byggt upp goda kunskaper om behov och krav inom demensvården, både övergripande och lokalt i Lerum.  Vi träffar regelbundet personal och chefer på kommunens olika vårdenheter och boenden och får tidigt veta om något positivt hänt eller om eventuella missförhållanden har råkat uppstå.

 

Medlemskapet innebär också att man får tillgång till ett nätverk av anhöriga i kommunen. Där kan man utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Och man får nya vänner. Därigenom har man goda möjligheter att ge varandra stöd i den svåra situation som man tvingas uppleva när en anhörig drabbas av demens. Som ”grädde på moset” anordnar föreningen olika medlemsaktiviteter, bland annat en uppskattad och välbesökt årlig kulturutflykt.

Sist, men inte minst, man får professionell hjälp med de juridiska spörsmålen, om sådana uppstår. Det kan bli mycket viktigt, till exempel i samband med att formulera en fullmakt på rätt sätt eller vid en eventuell bostadsförsäljning.

 

Vår lokala Demensförening är en mycket stark, betydelsefull och välkänd intresseorganisation för dementa och deras anhöriga. Föreningen är ett effektivt ”språkrör” mellan de anhöriga å ena sidan och kommunens företrädare å den andra. En ensam kvist är lätt att bryta av, men ett samlat knippe kvistar knäcker man inte så lätt! Vår gemenskap ger styrka. Därför är det viktigt att vara medlem i Demensföreningen!

 

 

Bengt Arenhag

V. Ordförande

 

©2020 Demensföreningen i Lerum